Lid worden

Wil je lid worden van CDW?

Lidmaatschap voorwaarden en contributie
Allereerst zijn wij verheugd dat u lid wilt worden van onze voetbalvereniging s.v. CDW. Dit heeft voor u of uw kind vele voordelen. Naast wat s.v. CDW u biedt wordt er ook van u een actieve bijdrage verwacht als vrijwilliger van s.v. CDW om onze vereniging op een plezierige wijze draaiende te houden. Dit houdt in dat u minimaal 8 uur vrijwilligerswerk per jaar dient te verrichten. Dit geldt voor elk spelend lid binnen CDW. Een nadere toelichting over de mogelijkheden en voor welke functies u in aanmerking wenst te komen is verderop uiteengezet (zie aanmeldingsformulier)

Lidmaatschap
Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Inschrijving vindt plaats d.m.v. een inschrijfformulier. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een seizoen. Dit betekent dat een lid dus ook contributie verschuldigd is voor een heel seizoen. Dit geldt ook als per kwartaal wordt betaald. Het lidmaatschap kan pas worden opgezegd indien de contributie voor (de rest van) het seizoen is betaald. Opzeggen kan alleen schriftelijk voor 1 juni, bij de ledenadministratie (ledenadministratie@cdw.nl). Na 1 juni wordt het lid geacht lid te blijven en dus ook het komende seizoen contribute plichtig te zijn.

Voor deze contributie
 – Kan een spelend lid een seizoen lang de voetbalsport bedrijven (trainen, wedstrijden, toernooien);
–  Is het lid tevens lid van de K.N.V.B. en als zodanig via een collectieve aanvullende
ongevallen- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering verzekerd tijdens alle clubactiviteiten.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Wanneer u op knop drukt bovenaan deze pagina zult u een formulier krijgen. Deze kunt u opsturen en invullen. Tevens kunt u hierboven het formulier downloaden.

Daarnaast dient u een online formulier in te vullen in verband met de taakplicht.
Lees hier meer over de taakplicht.

Wat zijn de maatregelen bij niet tijdig betalen?

Leden die niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan zijn uitgesloten van alle clubactiviteiten. Zij zullen door de ledenadministratie op een wachtlijst worden geplaatst, totdat betaling heeft plaatsgevonden. Aan het einde van het seizoen wordt het lidmaatschap als beëindigd beschouwd.

Waar vind ik de statuten?

De statuten worden vastgesteld door de ledenvergadering. De meest recente versie van de statuten treft u hier. Hier staat een verwijzing naar het huishoudelijk reglement. De meest recente versie van het reglement treft u hier.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?

Zonder een volledig reglement neer te willen zetten een aantal opmerkingen met betrekking tot beëindiging van lidmaatschap of overschrijving naar een andere club.

 Beëindiging van het lidmaatschap

  • Je lidmaatschap loopt door tot het einde van het seizoen dus tot 30 juni. Zie de voorwaarde op het inschrijfformulier.
  • Als je het lidmaatschap wilt beëindigen moet dat schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie voor 1 juni.
  • Veel beter is je spelend lidmaatschap om te laten zetten naar niet spelend lidmaatschap. Op dit moment bedraagt de contributie hiervoor € 50,- per jaar, je blijft dan volwaardig lid van CDW. Dit kan ook tijdens het seizoen bijvoorbeeld bij langdurige blessures (maanden).

 Overschrijven naar een andere club

  • Overschrijven naar een andere club moet voor 1 juni plaats vinden.
  • Overschrijvingsformulieren worden verkregen bij de ontvangende club.

De speler dient het overschrijvingsformulier:

  1. Volledig in te vullen;
  2. Zelf te ondertekenen
  3. Door twee betrokken club te laten ondertekenen en in te dienen, tegelijk met zijn spelerspas en de ledenmutatiekaart, bij het desbetreffende bestuur. (KNVB West 1)

Opmerkingen
Overschrijven of beëindiging van het lidmaatschap kan alleen als aan alle financiële verplichtingen is voldaan, dus de contributie en eventueel boetes zijn betaald.

Ledenadministratie CDW
Stella Beenhackker
E-mail: ledenadministratie@cdw.nl