Uitnodiging: extra ALV – wijziging statuten

Door Sander van Loon op om

Geachte leden, beste voetbalvrienden,

Graag nodigen we alle leden uit voor een extra ALV op maandag 13 mei bij CDW. Tijdens deze ALV behandelen we de wijziging van de statuten* van onze vereniging.

Agenda Algemene Ledenvergadering van de sv CDW 

Maandag 13 mei 2024, Aanvang 19:00 uur, in de kantine

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen notulen vorige vergadering
 5. Aanpassingen Statuten *
  • bijlage: statuten CDW 1985 (pdf)
  • bijlage voorblad statuten CDW 1985 (pdf)
  • bijlage concept statuten ter goedkeuring ALV (pdf)
 6. Verkiezing en (her)benoeming bestuur
  • Aftredend per einde seizoen: voorzitter Ronald Elders, secretaris Danny Bok, penningmeester Silvia Vernooij, algemeen bestuurder Jeanine Lemmen, bestuurder voetbalzaken Paul Holwerda.
 7. Rondvraag en afsluiting

* In de statuten staat welke regels en manier van werken er gelden voor onze vereniging. Er staat ook waarom onze vereniging is opgericht en wie waarvoor verantwoordelijk is. Statuten en wijzigingen hierop worden door de leden vastgesteld tijdens de ALV. 

Onlangs heeft het bestuur geconcludeerd dat de laatst geldende statuten nog dateren uit 1985. Reden hiervoor is dat recentere versies door voorgaande besturen per abuis nooit officieel bij de notaris zijn gedeponeerd, voorwaardelijk voor de geldigheid van gewijzigde statuten. 

De afgelopen weken heeft het bestuur nieuwe statuten opgesteld, in lijn met de modelstatuten van en met goedkeuring van de KNVB. 

Mogelijkheid om vooraf de stukken in te kunnen zien is er op maandag 29 april a.s. tussen 18:00 – 19:00 uur in de kantine van sv CDW. 

Tot 13 mei ! 

Met sportieve groet,
Bestuur sv CDW

Statuten CDW 1985
Voorblad statuten CDW 1985
Concept statuten ter goedkeuring ALV