Uitnodiging: extra ALV 10 juni – wijziging statuten

Door Sander van Loon op om

Maandag 10 juni 2024, Aanvang 19:00 uur, in de kantine.

Het bestuur van svCDW nodigt alle leden van harte uit voor de extra algemene ledenvergadering, die op maandag 10 juni aanstaande zal worden gehouden in de kantine van CDW. Tijdens deze ledenvergadering staan de nieuwe statuten op de agenda.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Vaststellen verslag vorige vergadering
 6. Verkiezing en (her)benoeming bestuur
 7. Aanpassingen Statuten *
  • Bijlage: statuten CDW 1985 (pdf)
  • Bijlage: concept statuten ter goedkeuring ALV (pdf)
  • Bijlage: huishoudelijk reglement (pdf)
 8. Rondvraag en afsluiting

Mogelijkheid om vooraf de stukken in te kunnen zien is er op maandag 03 juni a.s. tussen 18:00 – 19:00 uur in de kantine van sv CDW.
Graag tot 10 juni!

Met sportieve groet,
Bestuur sv CDW

* Tijdens de extra ALV op 13 mei jl. zijn de statuten behandeld. Er was echter geen – noodzakelijke – opkomst van tweederde van de leden aanwezig om de wijzigingen te accorderen. Om die reden worden in deze extra ALV – waarbij niet opnieuw tweederde van de leden aanwezig hoeft te zijn –de statuten opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.

In de statuten staat welke regels en manier van werken er gelden voor onze vereniging. Er staat ook waarom onze vereniging is opgericht en wie waarvoor verantwoordelijk is. Statuten en wijzigingen hierop worden door de leden vastgesteld tijdens de ALV.

Onlangs heeft het bestuur geconcludeerd dat de laatst geldende statuten nog dateren uit 1985. Reden hiervoor is dat recentere versies door voorgaande besturen per abuis nooit officieel bij de notaris zijn gedeponeerd, voorwaardelijk voor de geldigheid van gewijzigde statuten.

Recent heeft het bestuur nieuwe statuten opgesteld, in lijn met de modelstatuten van en met goedkeuring van de KNVB en gecheckt door een notaris.

 Met sportieve groet,
Bestuur sv CDW

Statuten CDW 1985
Voorblad statuten CDW 1985
Concept statuten ter goedkeuring ALV